S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti s kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom inetrnetového obchodu  predávajúceho : www.e-biokrby.sk.

ORGÁN DOZORU : Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 055/ 6220 781

 faxl. č.: 055/ 6224 547

 e-mail: ke@soi.sk

Predávajúci:

Názov spoločnosti: FIVA INTERNATIONAL, s.r.o
Sídlo: Krupinská 4, Košice 040 01
IČO: 46 383 999
DIČ DPH: SK 2023357259
Zapísaný v OR  Okr. Súd Košice I, spisova značka 2/Re/1665/2011, oddiel Sro, číslo vložky 28519/V

(ďalej len predávajúci

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim za účelom nákupu tovaru

(ďalej len kupujúci)

I. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v súlade s dohodnutými podmienkami.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia s realizovaním objednávky kupujúceho a nevyhnutnými obchodnými službami spoločnosti predávajúceho v rámci tejto objednávky a neposkytne ich  žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.
 3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru od kupujúceho.
 4. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 5. Predávajúci je povinný  písomne potvrdiť kupujúcemu prijatie objednávky. V  prípade vzniknutých odchyliek voči dohodnutým podmienkam, predávajúci písomne informuje kupujúceho a je oprávnený požadovať písomné vyjadrenie kupujúceho k vzniknutým zmenám.

II . Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný  v objednávke uviesť predávajúcemu : 
  Fyzická osoba - meno a priezvisko, fakturačnú adresu a adresu doručenia,  telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, prevedenie, počet kusov.
  Právnická osoba -  presný názov firmy,sídlo, kontaktnú osbu s telefonickým a  e-mailovým kontaktom, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačné údaje,názov tovaru, prevedenie, počet kusov, adresu doručenia.
 2. Kupujúci sa zaväzuje písomne informovať predávajúceho o všetkých zmenách, oproti pôvodným údajom v objednávke.
 3. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar a uhradiť dohodnutú  sumu v zmysle obchodných podmienok.
 4. V prípade, že kupujúci odmieta prevziať objednaný tovar, má predávajúci právo  na úhradu nákladov spojených s dodávkou tovaru, alebo  ponechanie si zálohy.
 5. Kupujúci má právo na odstúpenie od  kúpnej zmluvy  bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kuppujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže použiť  vzorový
  formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na e-mailovú adresu uvedenú na vzorovom formulári. Po odstúpení od zmluvy budú vrátené všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy,najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné
  náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď  bude doručené  oznámenie o odstúpení od  zmluvy, spôsobom, aký bude uvedený vo formulári a súčasne po doručení vráteného tovaru späť  alebo po predložení dokladu, dokumentujúci zaslanie tovaru predávajúcemu.


 6. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade,  ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primerané zľavy z ceny veci. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

III. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva tovar na základe písomnej objednávky prostredníctvom elektronickej komunikácie, s tým, že v nej uvedie  všetky potrebné údaje týkajúce sa specifikácie a množstva tovaru, platby, fakturačných, doručovacích  a kontaktných údajov.
 2. Predávajúci potvrdí príjem objednávky a následne kontaktuje kupujúceho s informáciou o realizovaní objednávky.
 3. Objednávka sa stáva záväznou až po pripísaní zálohy  na účet predávajúceho, s výnimkou , ak sa  jedná o tovar, pri ktorom nie je potrebné zložiť zálohu. Vtedy je objednávka záväzná na základe prijatia a potvrdenia zaregistrovania objednávky predávajúcim.
 4.  Pri výrobe na objednávku, kúpujúci môže svoju objednávku stornovať bez poplatku písomnou formou do 2 dní od dátumu potvrdenia objednávky predávajúcim, ktorý následne potvrdí zrušenie objednávky. V opačnom prípade, má predávajúci právo na náhradu vzniknutej finančnej ujmy od kupujúceho.

                                                                                            IV. Stornovanie objednávky zákazkovej výroby

Objednávku možno stornovať do 48 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

V. Dodacie lehoty a doručenie

 1. Dodacia lehota začne plynúť odo dňa, kedy sa objednávka stane záväznou a jej maximálna dĺžka  neprekročí lehotu 8 týždňov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Doručenie je realizované kuriérskou službou na dobierku alebo si tovar kupujúci prevezme osobne na odbernom mieste
 3. Kupujúcemu sa dopručuje  pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, príp. tovaru za prítomnosti kuriéra. V prípade, že obal je porušený,  za povinnosť upozorniť na túto skutočnosť kuriéra, ktorý spíše s kupujúcim záznam o škode. Tento záznam je dôležitý pre reklamačnom konaní, kedy došlo k poškodeniu tovaru pre prepravcom. Bez záznamu o škode, prepravca škodu nemôže uznať.

VI. Cena a platobné podmienky

 1. Cena je stanovená podľa platného cenníka v čase objednávky
 2. Kupujúci uhrádza dohodnutú sumu na účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti kuriérskej spoločnosti, prip.predavájúcemu.
 3. Celková suma objednaného tovaru vrátane dobierky, je kupujúcemu vždy oznámená vopred

VII. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo so zákona o elektronickom obchode odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 2. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní, musí kupujúci predávajúceho informovať písomne o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorá musí obsahovať špecifikáciu tovaru, dátum nákupu a údaje potrebné na vrátenie sumy za tovar zníženej o náklady na dopravu.
 3. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak:
  • sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho
  • tovar, ktorý kupujúci už používaním znehodnotil tak, že tovar už neslúži pôvodnému účelu, či už z hľadiska účelu alebo vzhľadu
 4. V prípade, že kupujúci vráti tovar, ktorý nesie známky poškodenia nedbalým používaním,  nedodržaním postupu uvedeným v návode alebo používaním na  na účel, na ktorý tovar nie je určený, má predávajúci právny nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody voči kupujúcenu na základe zodpovednosti kupujúceho za zníženie hodnoty tovaru
 5. Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru do 14 dní, zabezpečiť tovar obalom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a zaslať tovar na vlastné náklady predávajúcemu.
 6. Predávajúci je povinný v prípade, že boli dodržané všetky podmienky pre vrátenie tovaru do 14 dní, zaslať kupujúcemu  náležitú finančnú úhradu.

                                                       VIII. Ochrana pri spracovávaní osobných údajov

  1. Kupujúci zaslaním objednávky a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, zaškrtnutím prisluchajúceho okna v objednávke,  predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch po dobu neurčitú. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom plnenia zákonných a daňových povinností. Sprostredkovateľská spoločnosť : SLOVDATA Computers s.r.o , Tajovského 1, Košice, IČO :31737161  SK20200557742.
  2. Kupujúci ďalej zaškrtnutím okna v objednávke pre prepravu, dáva súhlas k postúpeniu údajov ( meno a priezvisko, adresa, telefonický kontak a e-mail), nevyhnutných pre zrealizovanie doručenia tovaru kupujúcemu, jednej  zo  nasledujúcich sprostredkovateľských spoločností :SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, Bratislava, IČO: 31327222, DIČ DPH : SK2020295156,  TOPTRANS EU a.s., Na Priehon 50, Nitra, IČO : 36703923, DIČ DPH :SK2022296199,  Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Bratislava IČO : 31329217, IČO DPH : SK2020351993
  3. Registráciu a prevádzku e-shopu zabezpečuje spoločnosť : Bohemiasoft s.r.o., Rudolfolvská tř. 247/85, Čské Budějovice, IČO :28090403, DIČ CZ :CZ28090403
  4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  5. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
  6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
  7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v ods. 1. týchto podmienok.
  8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
  9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať  
   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
   b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

   1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
   2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
   3. účel spracúvania osobných údajov,
   4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
   5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

   c) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
   d) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
   e) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
   f) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
   g) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
   h) pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

  1. Právo kupujúceho podľa ods. 7. - bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  2. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo

  a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
  c) u sprostredkovateľa podľa bodu "a" alebo "b" tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 5. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 6. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 7. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 1. až 3., 5 až ods. 8. týchto Obchodných podmienok a ods. 9. až 11. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
 8. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 9. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16. a 17. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 10. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:SPS, Slovenská pošta, a.s.(kuriérna služba), prípadne iná kuriérna služba.

 

VIII. Záruka a servis

 1. Pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je záručná doba stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho
 3. Kupujúci stráca nárok  na záruku v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou, nedodržaním  pokynov na  montáž a obsluhu zariadenia. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie tovaru živelnou pohromou.
 4. Podmienky záruky sú obsiahnuté v reklamačných podmienkach.
 5. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že ped vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, a že s nimi súhlasí.
 2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom
 3. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadne spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými platnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu v elektornickej forme prostredníctvom elektronickej pošty a intrenetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 14.12.2021.

NGNjNmN