S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

Záručné a reklamačné podmienky
Záručné a reklamačné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou FIVA INTERNATIONAL s.r.o.., (ďalej aj „ predávajúci“) a zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi  predávajúcim a kupujúcim pre reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúcemu sa doporučuje  prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zjavné mechanické poškodenie obalu výrobku, je kuriér povinný na žiadosť kupujúceho, vyhotoviť záznam o škode, nakoľko predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave. Táto povinnosť vyplýva zo zákona prepravcovi. Prepravca môže uznať iba škody, ktoré boli zaznamenane do 24 hodín po prevzaté zásielky. je

Pred uvedením výrobku do prevádzky je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného výrobku a so záručnými podmienkami výrobku.

Záručná doba:

FIVA INTERNATIONAL s.r.o., zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč.zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba začne plynúť dňom zakúpenia  tovaru (podľa §612 Obč.zákoníka) po dobu 24 mesiacov.

Postup pri uplatňovaní si reklamácie.

Reklamácie je nutné si uplatňovať na príslušnom predajnom mieste.

Zo strany kupujúceho je potrebné:

 • predložiť doklad o zaplatení výrobku
 • doručiť výrobok v hygienicky nezávadnom stave
 • jednoznačne popísať reklamovanú vadu výrobku

Zo strany predajcu je potrebné:

 • spísať reklamačný protokol s uvedením  presného vyjadrenia reklamujúceho ohľadom reklamovanej vady
 • skontrolovať reklamovanú vadu a napísať  svoje vyjadrenie k reklamovanej vade
 • v prípade oprávnenej reklamácie prevziať tovar a urobiť  zápis o stave prevzatého tovaru
 • zreteľne na reklamačnom protokol uviesť dátum reklamácie a dátum vybavenia reklamácie ( lehota vybavenia reklamácie je podľa zákona max. 30 dní )
 • kópiu reklamačného protokolu odovzdať kupujúcemu

Vady, na ktoré sa záruka nevzťahuje:

 • vady, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie výrobku
 • vady, ktoré vznikli používaním iného paliva, ako doporučuje predajca
 • vady, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov o bezpečnosti pri používaní výrobku
 • vady, ktoré vzniknú neopatrným zaobchádzaním s výrobkom
 • vady, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom
 • vady, ktroré vzniknú hrubou nedbanlivosťou kupujúceho
 • vady, ktoré sú po záručnej lehote
 • vady, na ktoré bol kupujúci pri kúpe upozornený  a súčasne, ktoré boli dôvodom na zľavu z ceny tovaru.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

FIVA INTERNATIONAL, s.r.o., Krupinská 4, Košice 040 01, tel . : 055 381 24 35, e-mail: info@e-biokrby.sk

Y2M1NTVjY